ผู้ช่วยสัตวแพทย์

น.ส.เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก (อี๊ด)

น.ส.เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์