ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นาย สมควร เหลื่อมล้ำ (เล็ก)

นายสมควร เหลื่อมล้ำ พนักงานขับรถ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราชพนักงานขับรถ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราช