ตรวจพยาธิในกระแสเลือด (Trypanosimiasis; Surra), พยาธิเม็ดเลือด (Blood Parasite) และค่าทางโลหิตวิทยา (CBC)

  1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
  2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีม่วง (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? EDTA
  3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
  4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง
  5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*