โรคติดต่อที่สำคัญของม้าในประเทศไทย

management1

 

โรคติดต่อใดบ้างที่มีความสำคัญ แต่ละโรคมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด รักษาได้หรือไม่ และเราจะป้องกันได้อย่างไร